Novosti s Področja Zavarovanja

Transparentna poraba javnega denarja v Zavarovalništvu

Analiza porabe denarja v zavarovalništvu kaže na mnoge nepravilnosti, ki se dopuščajo v zadnjih letih.

Sistem zdravstvenega zavarovanja  ne deluje racionalno, denar namenjen zdravljenju pacientov se porablja in usmerja v zasebni sektor in na neznane naslove, brez pravih učinkov na kakovost zdravstvenih storitev.

Prisotni so jasni elementi ne-transparentne porabe denarja z namenom izčrpavanja in privatizacije zanimivih segmentov javnega zdravstvenega sistema.

Na eni strani javni zavodi prikazujejo enormne izgube in težave v poslovanju, tudi z grožnjami neizplačila plač zaposlenim; na drugi strani farmacevtska industrija, dobavitelji zdravstvenega in ne-zdravstvenega materiala, druge pravne osebe v povezavi z javnim zdravstvenim sistemom, pa izkazujejo velike dobičke in neposredno, z vsemi elementi korupcije tudi nagrajujejo določene nosilce zdravstvene dejavnosti za lojalno opravljeno delo.

Odgovorni naj opravijo natančno analizo stanja; uporabijo naj vse mehanizme za preverjanje spoštovanja obstoječe zakonodaje, kršitelji naj se ustrezno kaznujejo oz. se določi prehodno obdobje, v katerem se popravi zakonodaja, tako da bo natančno določena in pregledna transparentna poraba javnega denarja namenjenega zdravju ljudi.

Upoštevjo naj se tudi vse ugotovitve Računskega sodišče pri revizijah poslovanja javnih zdravstvenih zavodov; ministrstvo za zdravje naj sproži ustrezene postopke proti odgovornim osebam.

novosti-zavarovanja-avta

Racionalizacija Sistema Zavarovanja Avta

Trenutno finančno stanje v Sloveniji ne omogoča več izvajanja in opravljanja vseh vrst zavarovalniških storitev na račun javne zdravstvene blagajne; dejstva kažejo na nesorazmerje med medicinskim in ne-medicinskim kadrom v javnem zdravstvenem sistemu, sistem je tehnološko in informacijsko zastarel; zaradi omejitev pri materialih se niža kakovost zavarovalniških storitev, zaradi nižanja plač brez iskanja drugih rezerv mnogi kvalitetni zdravniki zapuščajo sistem in iščejo zaposlitev v tujini, kar še dodatno zmanjšuje strokovni nivo nosilcev dejavnosti sistema. Omejevanje možnosti strokovnega izobraževanja zaposlenih, slabo vodenje bolnišnic, slab in nepregleden sistem javnih naročil draži ceno zavarovanje avta. Več informacij in izračun zavarovanja avta lahko najdete tukaj

Odgovorni naj v sodelovanju s stroko določijo kriteriji strokovne in organizacijske racionalizacije zavarovalniškega sistema na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju z jasno definiranimi in standardiziranimi kliničnimi postopki. Na osnovi te razdelitve naj se določijo pristojnosti in stroškovni okvirji delovanja posameznih segmentov, opredelijo naj se kadrovske potrebe, stimulira naj se zdrava konkurenčnost med javnimi zavodi; pacienti naj na osnovi kazalcev kakovosti izbirajo ustanove, denar naj sledi pacientom.

V posameznih javnih zavodih znotraj obstoječega sistema imamo nekaj primerov dobre prakse vodenja in delovanja zavodov; to je potrebno nagraditi in prenesti na vse ostale javne zavode.

Primerjati je potrebno materialne stroške in stroške dela med primerljivimi ustanovami, saj so na nekaterih področjih razlike prevelike.

Ponovno naj se oceni ustreznost trenutnega plačnega sistema zavarovanja za avto – potrebno je stimulirati delo, definirati in spremljati kazalce storilnosti in kvalitete dela ter temu ustrezno prilagoditi osnovno plačo zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu.

Določi naj se standarde in normative dela za zavarovance na enoto časa glede na različne specialnosti; na novo naj se postavi sistem napredovanja ter se tako odpravi veliko nepravilnosti iz preteklosti, določijo naj se jasni kazalci ocenjevanja in nagrajevanja avtomobilska zavarovanja. Več si lahko preberete tukaj: http://zavarovanjeavta.net/kasko-zavarovanje

Končno je potrebno ugotoviti koliko zdravnikov potrebujemo v Sloveniji in predvsem koliko jih lahko še zaposlimo; iz velikega pomanjkanja in uvažanja zdravnikov, smo čez noč prišli do položaja, kjer smo močno omejili in onemogočili zaposlovanje mladih zdravnikov, kar je nedopustno. Ob vsem tem pa sistem dovoljuje odloženo upokojevanje zdravnikov v javnem sektorju po določeni starosti, kar močno vpliva na zaposlovanje mladih zdravnikov.

Predlagamo natančno analizo zastavljene politike izobraževanja in zaposlovanja mladih zdravnikov, določitev maksimalne in minimalne obremenitve zdravnikov na enoto delovnega časa. Predlagamo tudi določitev kazalcev za oceno storilnosti zdravnikov in ureditev delovno-pravne zakonodaje ter uzakonitev upokojevanja zdravnikov v javnem sistemu in vseh na vodilnih položajih pri določeni starosti, po vzoru sistema v zahodnih državah. (Avstrija, Švica, Hrvaška)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *